Historia SPK

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Oslo 

HISTORIA

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Oslo zajmuje szczególne miejsce wśród organizacji polonijnych i stowarzyszeń działających w Oslo.

Przez wiele lat funkcjonował jako filia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Sztokholmie i uczęszczały do niego dzieci pracowników polskich placówek dyplomatycznych w Norwegii oraz dzieci miejscowej Polonii.

Inauguracja pierwszego roku szkolnego 1993/1994 odbyła się 15 września 1993 roku.

Pierwszym Kierownikiem Filii był Tomasz Rogoziński, który powołany został formalnie na to stanowisko 1 września 1997 roku, gdyż wcześniej (przez dwa lata) pełnił tę funkcje społecznie.

W połowie 1997 roku nowym kierownikiem został Marek Szelewicki, a w 2000 roku Krzysztof Bugajewski.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 listopada 1996 roku w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zlikwidowana została Filia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP wSztokholmie z siedzibą przy Ambasadzie RP w Oslo, a na jej miejsce powołano do życia Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Oslo.

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Oslo powstał na mocy Decyzji Nr 37 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 1997 roku.

W uzasadnieniu powołania Szkolnego Punku Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Oslo podano, że powołanie samodzielnego Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP W Oslo jest zasadne ponieważ gdy zakładano filię uczęszczało do niej kilkunastu uczniów, którzy kształcili się w systemie korespondencyjnym zaś w chwili obecnej do placówki uczęszcza 30 uczniów.

Mimo dużych niedogodności spowodowanych umiejscowieniem filii i SPK w dwóch różnych krajach (Norwegia i Szwecja) egzaminy przeprowadzał Kierownik SPK w Sztokholmie. On też w ciągu roku szkolnego udawał się kilkakrotnie do Oslo w celu wypełnienia nadzoru pedagogicznego.

W 1997 roku do Filii SPK w Sztokholmie z siedzibą w Oslo uczęszczało 30 uczniów, którzy kształcili się w systemie uzupełniającym. Zespół wizytujący filię Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w marcu 1997 roku stwierdził prawidłowe funkcjonowanie szkoły, dbałość o wyniki nauczania oraz uznał, że istnieje potrzeba przekształcenia filii w odrębny Szkolny Punkt Konsultacyjny, a powyższa zmiana organizacyjna nie pociągnie za sobą zwiększenia wydatków z budżetu Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą w Warszawie.

Na mocy decyzji, która weszła w życie dnia 1 września 1997 roku struktura organizacyjna Punktu obejmowała klasy I-VIII szkoły podstawowej oraz I-IV Liceum Ogólnokształcącego .

Punkt realizował uzupełniający program nauczania ,a zasady organizacji i pracy określał statut.

Reforma oświaty w 1999 roku wprowadziła nową strukturę organizacyjną w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Oslo.

Na mocy Decyzji NR 64 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 1999 roku ustalono nową strukturę organizacyjną z podziałem na:

 • klasy I-VI szkoły podstawowej,
 • klasy I-III gimnazjum,
 • klasy I-III liceum ogólnokształcącego

Decyzja weszła w życie dnia 1 września 1999 roku.

W latach 2001-2007 szkołą kierował Romuald Iwanow, który był mgr prawa z wykształceniai uczył historii, geografii i języka polskiego, a później historii i geografii.

W latach 2006-2007 Kierownikiem SPK przy Ambasadzie RP w Oslo była Grażyna Iwanow z wykształcenia magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej .

Od roku szkolnego 2008/2009 do chwili obecnej funkcje Kierownika pełni Katarzyna Słabowska-Wachowiak, która jest mgr historii, nauczycielem dyplomowanym, menedżerem oświaty i pedagogiem specjalnym z wykształcenia.

W roku 1997 do szkoły uczęszczało 30 uczniów.

W roku szkolnym 2008 /2009 do SPK przy Ambasadzie RP w Oslo zapisanych było 154 uczniów.

W roku szkolnym 2017 /2018 w arkuszu organizacyjnym widnieje 357 uczniów.

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Oslo nie posiada własnego budynku. Pomieszczenia są wynajmowane na każdy rok szkolny od szkoły norweskiej.

W pomieszczeniu, gdzie mieści się biblioteka szkolna, oprócz voluminów przechowywane są wszystkie pomoce dydaktyczne, np.:

 • atlasy, mapy geograficzne i historyczne oraz wszelkie plansze z języka polskiego oraz historii i geografii.

Siedzibą Punktu od 2005roku jest Tøyen skole ulica Hagegate 19, 05777 Oslo.

KADRA PEDAGOGICZNA

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2017/2018

mgr Katarzyna Słabowska-Wachowiak
Kierownik SPK przy Ambasadzie RP w Oslo od 2008 roku, nauczyciel dyplomowany, mgr historii z przygotowaniem pedagogicznym, ukończyła kursy kwalifikacyjne:
„Wychowanie do życia w rodzinie”, z zakresu zarządzania oświatą, z zakresu zarządzania szkołami i szkolnymi punktami, kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV-VI w szkołach podstawowych, gimnazjum i liceach ogólnokształcących za granicą, kurs nauczanie języka polskiego poza granicami Polski, studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki.

mgr Iwona Prokop
Pracuje w szkole od 1 września 2016 roku.
Nauczyciel stażysta referent szkoły, mgr edukacji wczesnoszkolnej z przygotowaniem pedagogicznym, ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania edukacji wczesnoszkolnej w szkołach polskich za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego.

mgr Ewa Maćkowiak
Pracuje w szkole od 1 września 2010 roku.

Nauczyciel mianowany, mgr edukacji wczesnoszkolnej z przygotowaniem pedagogicznym, ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania edukacji wczesnoszkolnej w szkołach polskich za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego.

mgr Marcelina Kinga Studzińska
Pracuje w szkole od 1 września 2014 roku.
Nauczyciel stażysta ,mgr edukacji wczesnoszkolnej z przygotowaniem pedagogicznym ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczaniaedukacji wczesnoszkolnej w szkołach polskich za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego.

mgr Olimpia Marta Perwejnis
Pracuje w szkole od 1 września 2015 roku.
Nauczyciel kontraktowy, mgr filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym, ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania z języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz kurs kwalifikacyjny do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV-VI w szkołach podstawowych, gimnazjum i liceach ogólnokształcących za granicą.

mgr Magdalena Kulig
Pracuje w szkole od 1 września 2008 roku.
Nauczyciel kontraktowy, mgr filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym, ukończyłakurs kwalifikacyjny z języka polskiego przygotowujący do nauczania z języka polskiegozgodnie z planem nauczania uzupełniającego.

mgr Natalia Ziółkowska
Pracuje w szkole od 1 września 2017 roku.
Nauczyciel stażysta, mgr filologii germańskiej, ukończyła studia licencjackie stosunki międzynarodowe, studia podyplomowe nauczanie języka polskiego jako obcego.

RADA RODZICÓW

Zarząd Rady Rodziców Szkolnego Punku Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Oslo rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący: Andrzej Augustyniak

Z-ca przewodniczącego: Katarzyna Okras

Skarbnik: Norbert Rybak

Z-ca skarbnika: Beata Dziedzińska

Sekretarz: Agnieszka Mudlaf-Kamińska

Z-ca sekretarza: Grzegorz Napierała

Komisja rewizyjna: Łukasz Dembicki, Grzegorz Walencki ,Monika Stocka

OBRAZ PLACÓWKI I OFERTA EDUKACYJNA

Obecnie w SPK w Oslo uczy się ponad 357 uczniów. Wszyscy równolegle uczęszczają do szkół norweskich, gdzie realizują podstawowy obowiązek szkolny.

W SPK zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu (od poniedziałku do czwartku) po południu.

Nasi uczniowie uzupełniają swoją wiedzę w zakresie edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz języka polskiego i Wiedzy o Polsce w klasach 4-7 szkoły podstawowej, 2-3 gimnazjum oraz w klasach 1-3 liceum.

Ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla Szkolnych Punktów Konsultacyjnych wyznacza Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Organem prowadzącym SPK w Oslo jest Minister Edukacji Narodowej w Polsce, nadzór pedagogiczny i administracyjny sprawuje Ośrodek Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą (ORPEG).

Nauczanie jest bezpłatne. Znaczną pomoc w wyposażeniu szkoły i organizowaniu szkolnych imprez stanowią środki pozabudżetowe gromadzone przez Radę Rodziców, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Polskiej w Norwegii oraz darowizny.

Zespół SPK w Oslo składa się z wykwalifikowanej kadry pedagogicznej przygotowanej do takiej pracy z uczniem, która pozwala mu w ograniczonym wymiarze godzin na opanowanie wiedzy i umiejętności zawartych w ramach programowych SPK w Oslo.

W roku szkolnym 2017 /2018 w szkole uczy się 357 uczniów.

W szkole podstawowej są: dwie klasy pierwsze, dwie klasy drugie, trzy klasy trzecie, dwie klasy czwarte, dwie klasy piąte, jedna klasa szósta, dwie klasy siódme.

W gimnazjum jest łączona klasa gimnazjalna złożona z klasy drugiej i trzeciej.

Na poziomie liceum funkcjonuje jedna grupa wiekowa złożona z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej liceum.

Szkoła postrzegana jest jako placówka przyjazna, bezpieczna i dbająca o ucznia.

Widoczna jest integracja społeczności szkolnej ,wzajemna współpraca i partnerstwo.

Nauczyciele wspólnie z rodzicami wspierają rozwój emocjonalny dzieci, rozbudzają w nich poczucie tożsamości narodowej i dokładają wszelkich starań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowych i żywego kontaktu z językiem polskim.

ZADANIA SZKOŁY I WYNIKAJĄCE Z NICH CELE WYCHOWAWCZE

SPK przy Ambasadzie RP w Oslo stwarza jak najlepsze warunki do nauki w szkole przyjaznej, bezpiecznej i wspierającej rozwój ucznia.

Przygotowuje ucznia wracającego do kraju do podjęcia edukacji na 1,2 i 3 etapie kształcenia.

Kształtuje i rozwija u uczniów uczuciową oraz intelektualną więź z Polską.

Kształtuje kompetencje językowe i kulturowe.

Kształtuje szacunek dla własnego państwa oraz poczucie tożsamości narodowej.

Rozwija szacunek dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych.

Przygotowuje uczniów do świadomego dokonywania wyborów i gotowości do autokreacji na drodze właściwego dla niego sukcesu.

Przygotowuje uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Przekazuje uczniom wiedzę na temat współczesnej Polski.

Przygotowuje uczniów do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie wielokulturowym.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA

W Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Oslo odbywają się uroczystości, które na stałe zapisały się w kalendarzu szkolnym.

Są to:

Uroczystości klasowe:

 • Dzień Chłopaka
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Wigilia klasowa
 • Rodzinne kolędowanie
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Rodziny (czyli Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Dzień Taty)

Konkursy poezji

 • Spotkania z Poezją Bożonarodzeniową
 • Majowe Spotkania z Poezją „Brzechwa dzieciom”

Konkursy wiedzy

 • Konkurs Wiedzy o Polsce z okazji Święta Niepodległości
 • Konkurs Wiedzy o Polsce z okazji Święta Konstytucji 3 maja
 • Konkurs „Legendy Polskie”
 • Konkurs wiedzy o „Zwyczajach i Tradycjach Świąt Bożego Narodzenia”
 • Konkurs wiedzy „Polskie pieśni patriotyczne”
 • Konkurs Mistrz ortografii
 • Konkurs Mistrz pięknego czytania
 • Konkurs „ Być Polakiem”

Konkursy plastyczne

 • Plakat o Polsce z okazji Święta Niepodległości
 • Kotylion z okazji Święta Niepodległości
 • Kartka świąteczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia
 • Stroik świąteczny z okazji Świąt Bożego Narodzenia
 • Plakat z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holocaustu
 • Plakat z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Kartka świąteczna z okazji Świąt Wielkanocnych
 • Stroiki i ozdoby wielkanocne
 • Plakat z okazji Święta flagi
 • Plakat z okazji Konstytucji 3 maja
 • Kotylion z okazji Konstytucji 3 maja

Warsztaty plastyczne

 • Spotkania z archeologią polską
 • Spotkania ze sztuką i malarstwem polskim (sylwetki najwybitniejszych polskich malarzy i ich dzieła)
 • Polska sztuka ludowa (stroje i tańce ludowe)

Uroczystości szkolne

 • Inauguracja roku szkolnego
 • Pasowanie na ucznia klasy 1
 • Szkolne obchody Święta Niepodległości
 • Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 maja
 • Pożegnanie absolwentów (uczniówszkoły podstawowej, 3 klasy gimnazjum i 3 klasy liceum)
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Szkolny Punkt przy Ambasadzie RP w Oslo współpracuje z Polskim Harcerstwem w Norwegii.

Nasi uczniowie należą do;

Polskiej Gromady Zuchowej „Wiewiórki dla dzieci w wieku 6-9 lat
Drużynowa: phm. Marta Radwańska

Polskiej Drużyny Harcerskiej „Łosie” im. Jana Rodowicza „Anody” dla dzieci w wieku 11-16 lat
Drużynowy: HO Maciej Cirin

Polskiej Drużyny Harcerskiej „Feniksy”dla dzieci w wieku 10-13 lat
Drużynowa: phm. Marta Radwańska

SPK w Oslo współpracuje też Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Polskiej w Norwegii, Ambasadą RP w Oslo, Wydziałem Konsularnym RP w Oslo, Szkołą Sobotnią im, Jana Pawła II W Oslo, Szkołą Polską w Moss.

WYJĄTKOWE WIZYTY

W maju 2016 roku Oslo odwiedziła para prezydencka Andrzej i Agata Duda.

Główne uroczystości odbywały się w Ambasadzie RP w Oslo oraz przed Pałacem Królewskim w Oslo. Wielu uczniów i rodziców SPK w Oslo uczestniczyło w powitaniu pary prezydenckiej.

SPK w Oslo odwiedzali również goście Ambasady RP w Oslo ;posłowie i senatorowie z Polski.

WYJĄTKOWE UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNEW ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Pasowanie na ucznia klasy 1.

Obchody Święta Niepodległości 11 listopada.

Rodzinne kolędowanie .

WOŚP

Kampania Patron Szkoły.

Obchody Konstytucji 3 maja.

WYJĄTKOWE ODZNACZENIA ,WYRÓŻNIENIA ,NAGRODY ,OSIĄGNIĘCIA NAUCZYCIELI

Kierownik SPK przy Ambasadzie RP w Oslo mgr Romuald Iwanow za pracę polonijną został uhonorowany Dyplomem Stowarzyszenia „ Wspólnota Polska” oraz Dyplomem i Medalem „Serce dla Serc” za rozsławianie imienia Polski .

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

W każdym roku szkolny SPK w Oslo bierze czynny udział w Konkursie Być Polakiem.

W roku szkolny 2015/ 2016 trzy uczennice szkoły podstawowej zostały laureatkami Konkursu „ Być Polakiem” .

Główne uroczystości odbywały się na Zamku Królewskim w Warszawie .

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRZEPROWADZONA PRZEZ WIZYTATORÓW DO SPRAW EWALUACJI W DNIACH 05.04 -07.04 2016 R.

W trakcie ewaluacji badano kilka obszarów umożliwiających opisanie działań szkoły w zakresie wymagań:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych,

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

Wyniki ewaluacji dowodzą, że w szkole procesy edukacyjne są zorganizowane adekwatnie do potrzeb uczniów, skutecznie motywują i wspierają uczniów w ich  rozwoju. Działania nauczycieli tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

Powszechność i użyteczność stosowania różnych form i metod pracy oraz wzajemna współpraca wszystkich nauczycieli stwarza możliwość uczniom powiązania różnych dziedzin wiedzy. Powszechna jest wśród uczniów znajomość celów uczenia się i  stawianych wobec nich oczekiwań.

Procesy edukacyjne w szkole są zaplanowane i dostosowane do wieku uczniów oraz poziomu edukacyjnego, a tym samym służą rozwojowi uczniów.

Nauczyciele stosują różne metody i formy pracy mając na uwadze dostosowanie ich do potrzeb uczniów.

Nauczyciele podejmują działania odnośnie udzielania pomocy w nauce i planowania indywidualnego rozwoju ucznia.

Informacja zwrotna i ocenianie jest użyteczne i służy rozwojowi uczniów.

Powszechne są działania nauczycieli motywujące uczniów do aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Działania te tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

Nauczycieli organizują proces edukacyjny w sposób umożliwiający uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie w celu ułatwienia funkcjonowania w społeczności lokalnej.

KAMPANIA PATRON SZKOLNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO PRZY AMBASADZIE RP W OSLO

Uchwałą Rady Pedagogicznej SPK przy Ambasadzie RP w Osloz dnia 23.01 2018 r. oraz przy jednogłośnej akceptacji Rodziców w czasie spotkania Kierownika SPK z Zarządem Rady Rodziców SPKdnia 25.01 na Patrona Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Oslo wybrani zostali Bohaterowie Narwiku.

Kampania Patron szkoły oraz proponowane imię przyjęte zostało z wielkim zrozumieniem igorącym poparciemw Wydziale Konsularnym oraz w Ambasadzie RP w Oslo.

Dowodem na to jest przygotowanie przez Ambasadę RP w Oslo pisma popierającego skierowanego do Ministra Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

Zadaniem naszej szkoły jako "ambasadora polskości" w Norwegii jest uświadamianie i umacnianie poczucia tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

Nadając Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Oslo imię Bohaterów Narwiku pragniemy złożyć hołd bohaterskim polskim żołnierzom, którzy walczyli o Narwik w 1940 roku i dzięki swojej niezłomnej odwadze przyczynili się do dużej wygranej, która przeszła do historii II wojny światowej oraz historii polskiego wojska.

Dnia 29.stycznia rozpoczęliśmy w naszej szkole Kampanię Patron szkoły, której celem jest popularyzacja Bohaterów Narwiku.

W ramach tej kampanii odbywać się będą lekcje w każdej klasie mające na celu przybliżenie Bohaterskich Polaków biorących udział w bitwie o Narwik.

W 29.01 2018 rozpoczęliśmyrównież Konkurs na Logo szkoły.

W chwili obecnej przygotowywany jest wniosek o nadanie szkole imienia, który przesłany zostanie do Ministra Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej oraz do Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej za Granicą w Warszawie Pani Anny Radeckiej.

Realizacji projektu, którego celem jest wybranie i poznanie patrona szkoły towarzyszyć będzie przez cały czas trwania akcja informacyjna. W trakcie lekcji w salach wyeksponowane zostaną gazetki i plakaty.

Harmonogram działań oraz inne związane z projektem informacje będą dostępne na internetowej stronie szkoły.