Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO

Deklaracja dostępności serwisu

Szkoły Polskiej im.Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo

Szkoła Polska im.Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Polska im.Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mgr Iwona Prokop
 • Adres: ulica Hagegata 19, 0577 Oslo
 • E-mail: oslo@orpeg.pl
 • Telefon: 0047 40281920

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Polskiej im.Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo
 • Adres: ulica Hagegata 19, 0577 Oslo
 • E-mail: oslo@orpeg.pl
 • Telefon: 0047 40281920

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe  Szkoły Polskiej im.Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo:

tel.Dyrektora Szkoły tel. 0047 40281920
ulica Hagegata 19
0577 Oslo
e-mail:   oslo@orpeg.pl

Wejście do budynku szkoły od strony boiska szkolnego .

Nad wejściem do budynku  napis Wejście główne B – Hovedinngang B.

Osoby niepełnosprawne ruchowo otrzymają niezbędną pomoc po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Kierownikiem Szkoły.

Osoba pilnująca szkoły Tilsynsvakt lub Kierownik Szkoły pomogą przy korzystaniu z windy.

Przed szkołą nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych .

W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ,ale są oznaczenia kontrastujące dla osób  słabowidzących.

Szkoła jest dobrze oznaczona i napisy pomagają w poruszaniu się po budynku .