Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO

Historia Szkoły

Historia Szkoły

Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo zajmuje szczególne miejsce wśród organizacji polonijnych i stowarzyszeń działających w Oslo.

Przez wiele lat funkcjonowała jako filia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Sztokholmie i uczęszczały do niego dzieci pracowników polskich placówek dyplomatycznych w Norwegii oraz dzieci miejscowej Polonii.

Inauguracja pierwszego roku szkolnego 1993/1994 odbyła się 15 września 1993 roku.

Pierwszym Kierownikiem Filii był Tomasz Rogoziński, który powołany został formalnie na to stanowisko 1 września 1997 roku, gdyż wcześniej (przez dwa lata) pełnił tę funkcje społecznie.

W połowie 1997 roku nowym kierownikiem został Marek Szelewicki,a w 2000 roku Krzysztof Bugajewski.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 listopada 1996 roku w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zlikwidowana została Filia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w  Sztokholmie z siedzibą przy Ambasadzie RP w Oslo, a na jej miejsce powołano do życia Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Oslo.

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Oslo powstał na mocy Decyzji Nr 37 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 1997 roku.

W uzasadnieniu powołania Szkolnego Punku Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Oslo podano, że powołanie samodzielnego Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP W Oslo jest zasadne ponieważ gdy zakładano filię uczęszczało do niej kilkunastu uczniów, którzy kształcili się w systemie korespondencyjnym zaś w chwili obecnej do placówki uczęszcza 30 uczniów.

Mimo dużych niedogodności spowodowanych umiejscowieniem filii i SPK w dwóch różnych krajach (Norwegia i Szwecja) egzaminy przeprowadzał Kierownik SPK w Sztokholmie. On też w ciągu roku szkolnego udawał się kilkakrotnie do Oslo w celu wypełnienia nadzoru pedagogicznego.

W 1997 roku do Filii SPK w Sztokholmie z siedzibą w Oslo uczęszczało 30 uczniów, którzy kształcili się w systemie uzupełniającym. Zespół wizytujący filię Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w marcu 1997 roku stwierdził prawidłowe funkcjonowanie szkoły, dbałość o wyniki nauczania oraz uznał, że istnieje potrzeba przekształcenia filii w odrębny Szkolny Punkt Konsultacyjny, a powyższa zmiana organizacyjna nie pociągnie za sobą zwiększenia wydatków z budżetu Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą w Warszawie.

Na mocy decyzji, która weszła w życie dnia 1 września 1997 roku struktura organizacyjna Punktu obejmowała klasy I-VIII szkoły podstawowej oraz I-IV Liceum Ogólnokształcącego.

Punkt realizował uzupełniający program nauczania, a zasady organizacji i pracy określał statut.

Reforma oświaty w 1999 roku wprowadziła nową strukturę organizacyjną w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Oslo.

Na mocy Decyzji NR 64 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 1999 roku ustalono nową strukturę organizacyjną z podziałem na:

-klasy I-VI szkoły podstawowej,

-klasy I-III gimnazjum,

-klasy I-III liceum ogólnokształcącego

Decyzja weszła w życie dnia 1 września 1999 roku.

W latach 2001-2007 szkołą kierował Romuald Iwanow, który był mgr prawa z wykształcenia i uczył historii, geografii i języka polskiego, a później historii i geografii.

W latach 2006-2007 Kierownikiem SPK przy Ambasadzie RP w Oslo była Grażyna Iwanow z wykształcenia magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Od roku szkolnego 2008/2009 do chwili obecnej funkcje Kierownika pełni Katarzyna Słabowska-Wachowiak, która jest mgr historii z przygotowaniem pedagogicznym, nauczycielem dyplomowanym, menedżerem oświaty, pedagogiem specjalnym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczycielem języka polskiego jako drugiego, nauczycielem lektorem i wychowawcą (nauczanie języka norweskiego, języka angielskiego, matematyki) w szkole norweskiej.

Katarzyna Słabowska-Wachowiak otrzymała za swoje wybitne osiągnięcia w pracy Medal Komisji Edukacji  Narodowej (2020) przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego.

KAMPANIA PATRON SZKOŁY

Uchwałą Rady Pedagogicznej SPK przy Ambasadzie RP w Oslo z dnia 23.01 2018 r. oraz przy jednogłośnej akceptacji Rodziców w czasie spotkania Kierownika SPK z Zarządem Rady Rodziców SPK dnia 25.01 na Patrona Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Oslo wybrani zostali Bohaterowie Narwiku.

Kampania Patron szkoły oraz proponowane imię przyjęte zostało z wielkim zrozumieniem i gorącym poparciem w Wydziale Konsularnym oraz w Ambasadzie RP w Oslo.

Dowodem na to było przygotowanie przez Ambasadę RP w Oslo pisma popierającego skierowanego do Ministra Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

Zadaniem naszej szkoły jako “ambasadora polskości” w Norwegii jest uświadamianie i umacnianie poczucia tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

Nadając Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Oslo imię Bohaterów Narwiku pragniemy złożyć hołd bohaterskim polskim żołnierzom, którzy walczyli  o Narwik w 1940 roku i dzięki swojej niezłomnej odwadze przyczynili się do dużej wygranej, która przeszła do historii II wojny światowej oraz historii polskiego wojska.

Dnia 29.stycznia 2018 roku rozpoczęliśmy w naszej szkole Kampanię Patron szkoły, której celem była popularyzacja Bohaterów Narwiku.

W ramach tej kampanii odbywały się lekcje w każdej klasie mające na celu przybliżenie Bohaterskich Polaków biorących udział w bitwie o Narwik.

W 29.01 2018 rozpoczęliśmy również Konkurs na Logo szkoły.

Kampania zakończyła się 1.czerwca 2018 roku wielką uroczystością podsumowującą w trakcie której odbyło się również podsumowanie konkursu na:

 • logo szkoły
 • konkursu historycznego o Bohaterach Narwiku
 • konkursu polonistycznego
 • konkursu plastycznego.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej P. Anny Zalewskiej z kwietnia 2019 roku patronem szkoły zostali Bohaterowie Narwiku.

Od 1 września 2019 roku Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Oslo stał się Szkołą Polską im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo.

Dnia 14.09 2019 roku odbyła się wielka uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły i nadania szkole imienia.

Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo nie posiada własnego budynku. Pomieszczenia są wynajmowane na każdy rok szkolny od szkoły norweskiej.

W pomieszczeniu, gdzie mieści się biblioteka szkolna, oprócz voluminów przechowywane są wszystkie pomoce dydaktyczne, np.:

 • atlasy, mapy geograficzne i historyczne oraz wszelkie plansze z języka polskiego oraz historii i geografii.

Siedzibą szkoły od 2005 roku jest Tøyen skole ulica Hagegate 19 w Oslo.

KADRA PEDAGOGICZNA

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2021/2022

 • mgr Katarzyna Słabowska-Wachowiak
  Kierownik Szkoły Polskiej im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo, nauczyciel Wiedzy o Polsce w klasach 4-8 i w klasach licealnych
 • mgr Iwona Prokop
  Referent szkoły i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Danuta Sierakowski
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Olimpia Marta Perwejnis
  nauczyciel języka polskiego
 • mgr Magdalena Kulig
  nauczyciel języka polskiego
 • mgr Agnieszka Jedynak -Klimek (od 1.09 2021-30.11 2021 r.)
  nauczyciel bibliotekarz
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Jolanta Filek
  nauczyciel języka polskiego i Wiedzy o Polsce
 • nauczyciel bibliotekarz
 • mgr Kamila Alcazar-Kamieniec (od 1. 12 2021 r.)
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

OBRAZ PLACÓWKI I OFERTA EDUKACYJNA

Wszyscy uczniowie Szkoły Polskiej im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo uczęszczają do szkół norweskich, gdzie realizują podstawowy obowiązek szkolny.

Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu (od poniedziałku do czwartku) po południu.

Nasi uczniowie uzupełniają swoją wiedzę w zakresie edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz języka polskiego i Wiedzy o Polsce w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz w klasach 1-4 liceum ogólnokształcącego.

Ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla Szkolnych Punktów Konsultacyjnych wyznacza Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Organem prowadzącym Szkołę Polską im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo jest Minister Edukacji i Nauki w Polsce, nadzór pedagogiczny i administracyjny sprawuje Ośrodek Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą (ORPEG).

Nauczanie jest bezpłatne. Znaczną pomoc w wyposażeniu szkoły i organizowaniu szkolnych imprez stanowią środki pozabudżetowe gromadzone przez Radę Rodziców, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Polskiej w Norwegii oraz darowizny.

Zespół Szkoły Polskiej im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo składa się z wykwalifikowanej kadry pedagogicznej przygotowanej do takiej pracy z uczniem, która pozwala mu w ograniczonym wymiarze godzin na opanowanie wiedzy i umiejętności zawartych w ramach programowych.

W szkole podstawowej są: dwie klasy pierwsze, dwie klasy drugie, dwie klasy trzecie, dwie klasy czwarte, dwie klasy piąte, dwie klasy szóste, dwie klasy siódme, dwie klasy ósme.

Na poziomie liceum funkcjonuje jedna klasa 3 liceum i grupa wiekowa złożona z klasy pierwszej i drugiej liceum.

Szkoła postrzegana jest jako placówka przyjazna, bezpieczna i dbająca o ucznia.

Widoczna jest integracja społeczności szkolnej, współpraca i partnerstwo.

Nauczyciele wspólnie z rodzicami wspierają rozwój emocjonalny dzieci, rozbudzają w nich poczucie tożsamości narodowej i dokładają wszelkich starań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowych i żywego kontaktu z językiem polskim.

ZADANIA SZKOŁY I WYNIKAJĄCE Z NICH CELE WYCHOWAWCZE

Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku Ambasadzie RP w Oslo stwarza jak najlepsze warunki do nauki w szkole przyjaznej, bezpiecznej i wspierającej rozwój ucznia.

Przygotowuje ucznia wracającego do kraju do podjęcia edukacji na 1,2 i 3 etapie kształcenia.

Kształtuje i rozwija u uczniów uczuciową oraz intelektualną więź z Polską.

Kształtuje kompetencje językowe i kulturowe.

Kształtuje szacunek dla własnego państwa oraz poczucie tożsamości narodowej.

Rozwija szacunek dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych.

Przygotowuje uczniów do świadomego dokonywania wyborów i gotowości do autokreacji na drodze właściwego dla niego sukcesu.

Przygotowuje uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Przekazuje uczniom wiedzę na temat współczesnej Polski.

Przygotowuje uczniów do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie wielokulturowym.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA

W szkole odbywają się uroczystości, które na stałe zapisały się w kalendarzu szkolnym.

Są to:

Uroczystości klasowe:

 • Polonijny Dzień Dwujęzyczności
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Mikołajki
 • Wigilia klasowa
 • Rodzinne kolędowanie
 • Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu
 • Dzień Języka Ojczystego
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Święta wielkanocne
 • Dzień Polonii i Polaków za granicą
 • Święto Konstytucji 3 maja
 • Dzień Rodziny (czyli Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Dzień Taty)

Konkursy poezji

 • Spotkania z Poezją Bożonarodzeniową
 • Majowe Spotkania z Poezją „Brzechwa dzieciom”

Konkursy wiedzy

 • Konkurs Wiedzy o Polsce z okazji Święta Niepodległości
 • Konkurs Wiedzy o Polsce z okazji Święta Konstytucji 3 maja
 • Konkurs „Żołnierze Wyklęci”
 • Konkurs „Legendy Polskie”
 • Konkurs wiedzy o „Zwyczajach i Tradycjach Świąt Bożego Narodzenia”
 • Konkurs wiedzy „Polskie pieśni patriotyczne”
 • Konkurs Mistrz ortografii
 • Konkurs Mistrz pięknego czytania
 • Konkurs „ Być Polakiem”

Konkursy plastyczne

 • Plakat o Polsce z okazji Święta Niepodległości
 • Kotylion z okazji Święta Niepodległości
 • Kartka świąteczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia
 • Stroik świąteczny z okazji Świąt Bożego Narodzenia
 • Plakat z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holocaustu
 • Plakat z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Kartka świąteczna z okazji Świąt Wielkanocnych
 • Stroiki i ozdoby wielkanocne
 • Plakat z okazji Święta flagi
 • Plakat z okazji Konstytucji 3 maja
 • Kotylion z okazji Konstytucji 3 maja

Warsztaty plastyczne

 • Spotkania z archeologią polską
 • Spotkania ze sztuką i malarstwem polskim (sylwetki najwybitniejszych polskich malarzy i ich dzieła)
 • Polska sztuka ludowa (stroje i tańce ludowe)

Uroczystości szkolne

 • Inauguracja roku szkolnego
 • Polonijny Dzień Dwujęzyczności
 • Pasowanie na ucznia klasy 1
 • Szkolne obchody Święta Niepodległości
 • Udział w projekcie MEiN „Szkoła do hymnu”
 • Udział w projekcie MEiN”Razem na święta”
 • Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Dzień Polonii i Polaków za granicą
 • Święto Flagi
 • Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 maja
 • Pożegnanie absolwentów (uczniów szkoły podstawowej liceum)
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo współpracuje z Polskim Harcerstwem w Norwegii.

Nasi uczniowie należą do;

 • Polskiej Gromady Zuchowej „Wiewiórki” dla dzieci w wieku 6-9 lat
 • Polskiej Drużyny Harcerskiej „Łosie” im. Jana Rodowicza „Anody” dla dzieci w wieku 11-16 lat
 • Polskiej Drużyny Harcerskiej „Feniksy” dla dzieci w wieku 10-13 lat
  Drużynowa: phm. Marta  Radwańska

Szkoła w Oslo współpracuje też Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Polskiej w Norwegii, Ambasadą RP w Oslo, Wydziałem Konsularnym RP w Oslo, Szkołą Sobotnią im. Jana Pawła II W Oslo i innymi szkołami polskimi w Norwegii.

WYJĄTKOWE WIZYTY

W maju roku 2016 Oslo odwiedziła para prezydencka Andrzej i Agata Duda.

Główne uroczystości odbywały się w Ambasadzie RP w Oslo oraz przed Pałacem Królewskim w Oslo. Wielu uczniów i rodziców uczestniczyło w powitaniu pary prezydenckiej.

We wrześniu 2016 naszą szkołę  odwiedzali również goście Ambasady RP w Oslo; posłowie i senatorowie z Polski.

Wizyta Rzecznika Praw Dziecka Ministra Mikołaja Pawlaka 1.09 2019 r.

Z okazji nadania szkole imienia dnia 14.09 2019 r. szkołę odwiedził przedstawiciel 21 Brygady Strzelców Podhalańskich ppłk Rafał Iwanek.

WYJĄTKOWE UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2021-2022

Obchody szkolne z okazji Polonijnego Dnia Dwujęzyczności”

Udział szkoły w uroczystościach z okazji 1 Listopada organizowanych przez Ambasadę RP w Oslo na cmentarzu Vestre Gravlund w Oslo

Obchody Święta Niepodległości 11 listopada

Udział szkoły w uroczystościach z okazji 11 Listopada na cmentarzu Vestre Gravlund w Oslo

Udział szkoły w projekcie Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”

Pasowanie na ucznia klasy 1

Udział szkoły w projekcie Ministerstwa Edukacji i Nauki „Razem na Święta”

Pokaz talentów, kiermasze z okazji świąt Bożego Narodzenia

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

W każdym roku szkolnym szkoła bierze czynny udział w Konkursie Być Polakiem, Olimpiadzie z historii Polski.

W roku szkolny 2015/ 2016 trzy uczennice szkoły podstawowej zostały laureatkami

Konkursu „Być Polakiem” .

Główne uroczystości odbywały się na Zamku Królewskim w Warszawie.

W roku szkolnym 2021/2022 troje uczniów zgłoszonych zostało do Olimpiady Historii (opiekun P. Katarzyna Słabowska-Wachowiak).

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRZEPROWADZONA PRZEZ WIZYTATORÓW DO SPRAW EWALUACJI W DNIACH 05.04 -07.04 2016 R.

W trakcie ewaluacji badano kilka obszarów umożliwiających opisanie działań szkoły w zakresie wymagań:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych,

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

Wyniki ewaluacji dowodzą, że w szkole procesy edukacyjne są zorganizowane adekwatnie do potrzeb uczniów, skutecznie motywują i wspierają uczniów w ich rozwoju. Działania nauczycieli tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

Powszechność i użyteczność stosowania różnych form i metod pracy oraz wzajemna współpraca wszystkich nauczycieli stwarza możliwość uczniom powiązania różnych dziedzin wiedzy. Powszechna jest wśród uczniów znajomość celów uczenia się i stawianych wobec nich oczekiwań.

Procesy edukacyjne w szkole są zaplanowane i dostosowane do wieku uczniów oraz poziomu edukacyjnego, a tym samym służą rozwojowi uczniów.

Nauczyciele stosują różne metody i formy pracy mając na uwadze dostosowanie ich do potrzeb uczniów.

Nauczyciele podejmują działania odnośnie udzielania pomocy w nauce i planowania indywidualnego rozwoju ucznia.

Informacja zwrotna i ocenianie jest użyteczne i służy rozwojowi uczniów.

Powszechne są działania nauczycieli motywujące uczniów do aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Działania te tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

Nauczycieli organizują proces edukacyjny w sposób umożliwiający uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie w celu ułatwienia funkcjonowania w społeczności lokalnej

NAPISALI O NAS

http://www.katolsk.no/nyheter/2018/11/100-lecie-odzyskania-niepodleglosci-w-bergen-i-w-oslo-1

http://www.katolsk.no/nyheter/2019/09/rzecznik-praw-dziecka-w-szkole-polskiej-im-bohaterow-narwiku-w-oslo

https://www.katolsk.no/nyheter/2019/05/3-maja-w-szkolnym-punkcie-konsultacyjnym-przy-ambasadzie-rp-w

https://www.orpeg.pl/witamy-pierwszakow-szkola-polska-w-oslo/

https://www.katolsk.no/nyheter/2019/09/nadanie-imienia-szkole-polskiej-im-bohaterow-narwiku-w-oslo-