Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO

Oferta edukacyjna

Obecnie w SPL w Oslo uczy się ok. 300 uczniów. Wszyscy równolegle uczęszczają do szkół norweskich, gdzie realizują podstawowy obowiązek szkolny.

W SPL zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu (od poniedziałku do czwartku) po południu.

Nasi uczniowie uzupełniają swoją wiedzę w zakresie edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz języka polskiego i Wiedzy o Polsce w klasach 4-6 szkoły podstawowej, 1-3 gimnazjum oraz w klasach 1-3 liceum.

Ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla Szkolnych Punktów Konsultacyjnych wyznacza Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Organem prowadzącym SPL w Oslo jest Minister Edukacji Narodowej w Polsce, nadzór pedagogiczny i administracyjny sprawuje Ośrodek Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą (ORPEG). Nauczanie jest bezpłatne. Znaczną pomoc w wyposażeniu szkoły i organizowaniu szkolnych imprez stanowią środki pozabudżetowe gromadzone przez Radę Rodziców, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Polskiej w Norwegii oraz darowizny.

Zespół SPL w Oslo składa się z wykwalifikowanej kadry pedagogicznej przygotowanej do takiej pracy z uczniem, która pozwala mu w ograniczonym wymiarze godzin na opanowanie wiedzy i umiejętności zawartych w ramach programowych SPL w Oslo.

Zadania szkoły i wynikające z nich cele wychowawcze

 1. Stworzenie jak najlepszych warunków do nauki w szkole przyjaznej, bezpiecznej i wspierającej rozwój ucznia,04
 2. Przygotowanie ucznia wracającego do kraju do podjęcia edukacji na 1,2 i 3 etapie kształcenia,
 3. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów uczuciowej oraz intelektualnej więzi z Polską,
 4. Kształtowanie kompetencji językowych i kulturowych,
 5. Kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
 6. Rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych,
 7. Wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów i gotowego do autokreacji na drodze właściwego dla niego sukcesu,
 8. Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym, przekazywanie uczniom wiedzy na temat współczesnej Polski,
 9. Przygotowanie do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie wielokulturowym.

Zasady współpracy z rodzicami

 1. Uznajemy spójność działań szkoły, domu oraz innych instytucji, których celem jest dobro dziecka.
 2. Rodzice są zapoznawani z zasadami systemu oceniania szkolnego opartego na jakości, jawności kryteriów i efektywności.
 3. Rodzice i nauczyciele powinni współdziałać w realizacji programu wychowawczego.
 4. Rodzice są w miarę możliwości informowani o postępach i frekwencji uczniów (zwłaszcza w sytuacji wymagającej szybkiego działania).
 5. Klasyfikacja odbywa się dwa razy w roku – w styczniu i czerwcu.
 6. Na zakończenie roku uczeń otrzymuje świadectwo z ocenami według skali Ministerstwa Edukacji Narodowej, na druku zatwierdzonym przez organ prowadzący.
 7. Na terenie szkoły mogą się odbywać za zgodą kierownika dodatkowe zajęcia oraz imprezy organizowane przez rodziców dla dzieci.
 8. Rodzice mogą uczestniczyć w imprezach, wycieczkach, uroczystościach, festynach i innych przedsięwzięciach wychowawczych.
 9. W trakcie uczestnictwa obowiązują rodziców wszelkie zasady „zachowania wychowującego”,
 10. W SPL działa reprezentacja ogółu rodziców, zwana Radą Rodziców, której zasady działania określa Statut SPL oraz regulamin działalności Rady Rodziców.

Zasady przyjęć do szkoły

 1. Uczniowie realizują podstawowy obowiązek szkolny w szkołach kraju pobytu i zobowiązani są przedstawić zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły obcej w momencie zapisu do SPL Oslo lub w sytuacjach uzasadnionych w terminie ustalonym przez kierownika szkoły,
 2. Podstawą przyjęcia do SPL w Oslo jest świadectwo ze szkoły w Polsce lub rozmowa klasyfikacyjna,
 3. Zapisy odbywają się od maja do końca roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie nauki. W uzasadnionych przypadkach zapisu można dokonać jeszcze w trakcie pierwszych dwóch tygodni nauki w miarę wolnych miejsc.
 4. W przypadku przyjazdu dziecka z Polski w trakcie roku szkolnego możliwe jest zapisanie do SPL w Oslo w innym niż podany terminie.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) przy zapisie zobowiązani są podać nr PESEL dziecka, przedstawić dokumenty tożsamości swoje i dziecka, zameldowanie oraz wypełnić formularz zapisu.

Przykłady działalności dydaktyczno-wychowawczej

Uroczystosci klasowe:

 • Dzień Chłopaka
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Wigilia klasowa
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Matki
 • Dzień Ojca
 • Dzień Rodziny

Konkursy poezji

 • Spotkania z Poezją Bożonarodzeniową
 • Majowe Spotkania z Poezją „Brzechwa dzieciom”

Konkursy wiedzy

 • Konkurs Wiedzy o Polsce z okazji Święta Niepodległości
 • Konkurs Wiedzy o Polsce z okazji Święta Konstytucji 3 maja
 • Konkurs „Legendy Polskie”
 • Konkurs wiedzy o „Zwyczajach i Tradycjach Świąt Bożego Narodzenia”
 • Konkurs wiedzy „Mity greckie”
 • Konkurs wiedzy „Polskie pieśni patriotyczne”
 • Konkurs Mistrz ortografii
 • Konkurs Mistrz pięknego czytania

Konkursy plastyczne

 • Plakat o Polsce
 • Kotylion z okazji Święta Niepodległości
 • Kartka świąteczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia
 • Stroik świąteczny z okazji Świąt Bożego Narodzenia
 • Strój mikołajkowy
 • Stroiki i ozdoby wielkanocne

Warsztaty plastyczne

 • Spotkania z archeologią polską
 • Spotkania ze sztuką i malarstwem polskim (sylwetki najwybitniejszych polskich malarzy i ich dzieła)
 • Polska sztuka ludowa (stroje i tańce ludowe)

Uroczystości szkolne

 • Inauguracja roku szkolnego
 • Pasowanie na ucznia klasy 1
 • Szkolne obchody Święta Niepodległości
 • Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 maja
 • Pożegnanie absolwentow (uczniów klasy 6 szkoły podstawowej, 3 klasy gimnazjum i 3 klasy liceum)
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego